پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهید جاویدالاثر قزوین
سنگ قبر برای 128 شهید جاویدالاثر قزوین تهیه شود

عضو شورای شهر قزوین:

سنگ قبر برای 128 شهید جاویدالاثر قزوین تهیه شود

عضو شورای شهر قزوین گفت: 128 نفر از این شهدای مفقود الاثر مربوط به شهر قزوین هستند و مابقی عزیزان به شهرها و روستاهای اطراف تعلق دارند، از مدیرکل بنیاد و مدیران قبلی، انتظار داشتیم، حداقل یک سنگ قبر برای تمامی آنان درنظر می‌گرفتند.