دو شنبه 3 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شمس الدین حسینی
 فقرا در این دولت فقیرتر شدند +اسناد

وزیر اقتصاد سابق نوشت:

فقرا در این دولت فقیرتر شدند +اسناد

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در دولت های نهم و دهم در مقاله به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی در چهار دولت اخیر پرداخت.