جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرکت های صنعتی
مدیرانی که پرکردن جیب دولت هدف اصلی آنهاست!!

گذری بر وضعیت نابسامان مدیریتی در قزوین؛

مدیرانی که پرکردن جیب دولت هدف اصلی آنهاست!!

استاندار قزوین در استان به عنوان نماینده عالی دولت معرفی شده است چرا وی تا به امروز نتواسنته است مدیریت این فضا را در دست بگیرد و مدیران نالایق را برکنار کند؟