سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرایط عفو عمومی
شرایط اجرای عفو عمومی و خصوصی زندانیان

گزارش؛

شرایط اجرای عفو عمومی و خصوصی زندانیان

عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه‌ کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود. عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رییس قوه‌‌قضاییه به رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.