سه شبه 20 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شاه ورعیت
طرح/ رابطه خاندان پهلوی با مردم در کلام رهبر انقلاب

بهمن57؛

طرح/ رابطه خاندان پهلوی با مردم در کلام رهبر انقلاب

رهبرانقلاب: هم رضاخان با کودتا سرِکار آمده بود،هم محمدرضا. هیچ رابطه صمیمی و دوستانه با مردم نداشتند.