دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شاخ های اینستاگرام
شاخها را تیزتر نکنید

یادداشت؛

شاخها را تیزتر نکنید

اهل فساد برای حمایت یا توجیه فساد، به فساد دیگری استناد می‌کنند که فلان مفسد اقتصادی را بگیرید.