یکشبه 1 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : سیرجان
سه شهر ایران ثبت جهانی شدند

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی:

سه شهر ایران ثبت جهانی شدند

بهمن نامور مطلق اعلام کرد: شورای جهانی صنایع‌ دستی با ثبت جهانی سه شهر صنایع دستی ایران موافقت کرد.