چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سید مهدی شجاعی
«سیدمهدی شجاعی» رمانی تازه نوشت

دنیای کتاب؛

«سیدمهدی شجاعی» رمانی تازه نوشت

«کمی دیرتر» رمانی است اجتماعی-مذهبی که در آن شجاعی به موضوع مهدویت و جلوه‌های این اعتقاد در زندگی فردی توجه نشان داده بود و حالا او در دومین جلد از این رمان همین مسئله را دستمایه نگارش قرار داده.