جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سکوت دولت
آقای رئیس جمهور، لطفا با مردم صحبت کنید

گزارشی از مطالبه مردم و رسانه‌ها درباره پاسخگویی دولت به وضعیت اقتصادی

آقای رئیس جمهور، لطفا با مردم صحبت کنید

عدم ارائه گزارش دقیق به مردم و اکتفا به بارگذاری چند توئیت، افکار عمومی را اقناع نمی‌کند. کمترین کار مسئولین در این روزها سخن گفتن با مردم و ارائه راهکار برای عبور از تنگناهاست...