چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سنت الهی
سنت الهی باعث ورود بانوان به ورزشگاه‌ها می‌شود!

تاج زاده در مصاحبه با امید جوان؛

سنت الهی باعث ورود بانوان به ورزشگاه‌ها می‌شود!

با بیشتر شدن مشکلات، بر اساس سنت خداوند امکان راهگشایی‌های بزرگ برای جامعه فراهم می‌شود.