چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سن بازنشستگی
موضوع تغییر سن بازنشستگی هنوز به قطعیت نرسیده است

مدیرکل دفتر برنامه ریزی صندوق بازنشستگی کشور:

موضوع تغییر سن بازنشستگی هنوز به قطعیت نرسیده است

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وتوسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: موضوع تغییر سن بازنشستگی فقط یک پیشنهاد بوده و هنور به قطعیت جامع نرسیده است.

seperator
مخالفت مجلس با افزایش سن بازنشستگی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

مخالفت مجلس با افزایش سن بازنشستگی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: مجلس با افزایش سن بازنشستگی و در نظر گرفتن معدل ۵ سال آخر خدمت کارمندان برای حقوق بازنشستگی آنها مخالف هستند.