دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرپرست دامپزشکی بوئین زهرا
شهروندان از خرید و فروش پرندگان بومی خودداری کنند

سرپرست دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا:

شهروندان از خرید و فروش پرندگان بومی خودداری کنند

سرپرست دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت: دامپزشکی بوئین زهرا در خصوص خرید و فروش پرندگان بومی و محلی هشدار داد.