دو شنبه 1 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سرپرست اداره کار آبیک
معرفی ۳۰ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی در آبیک

سرپرست اداره کار آبیک خبرداد:

معرفی ۳۰ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی در آبیک

سرپرست اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان آبیک از معرفی بیش از ۳۰ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی در شهرستان آبیک در به کارگیری اتباع خارجی خبر داد.