یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سامانه جامع مناسب‌سازی فضا و امکانات شهری
اولین سامانه جامع مناسب‌سازی فضا و امکانات شهری رونمایی شد

توسط شهرداری قزوین؛

اولین سامانه جامع مناسب‌سازی فضا و امکانات شهری رونمایی شد

اولین سامانه جامع مناسب‌سازی و ایجاد قابلیت دسترسی به فضا و امکانات شهری برای آسیب مندان(معلولین و سالمندان) در قزوین رونمایی شد.