پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سامانه آموزشی ضابطان
انتقادهای تند دادستان کل کشور از مدیریت فرودگاه امام/ منتظری; اگر مدیری کفایت ندارد چرا مدیریت را قبول می کند؟

در مراسم رونمایی سامانه مجازی آموزش ضابطان ؛

انتقادهای تند دادستان کل کشور از مدیریت فرودگاه امام/ منتظری; اگر مدیری کفایت ندارد چرا مدیریت را قبول می کند؟

دادستان کل کشور گفت:مردم از مدیران خود انتظار مدیریت با کفایت دارند، اگر مدیری تدبیر و کفایت نداشته باشد نباید مدیریت را قبول کند.