سه شبه 21 آذر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : سال 97
 جزییات حقوقی کارکنان در سال 97

گزارش؛

جزییات حقوقی کارکنان در سال 97

پیش بینی دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارکنان تا پنج درصد است.