چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : زیار امام حسین
اهمیت زیارت اربعین در روایات

از زبان استاد حسین انصاریان؛

اهمیت زیارت اربعین در روایات

زیارتی که سال‌هاست مردم با شور و حرارت بسیار در اربعین انجام می دهند و هر ساله بر آن افزوده می‌گردد چیزی جز خواست و اراده حق تعالی نیست.