چهار شنبه 2 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : روزکمال
اعمال شب و روز عید غدیر

روز ی متفاوت از دیگرروزها؛

اعمال شب و روز عید غدیر

روایات، سی و شش عمل را در روز عید غدیر مستحب شمرده اند. این تعداد حکم برای یک روز، نشان از اهمیت، حساسیت و عظمت آن دارد.