دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رسانه در قزوین
وقتی آقای خاص خود را پدر کتاب و رسانه می‌داند

بدا به حال فرهنگ این استان؛

وقتی آقای خاص خود را پدر کتاب و رسانه می‌داند

بدا به حال فرهنگ این استان زمانی که آقای خاص خود را صاحب حوزه و مکتب رسانه‌ای یک استان بداند و یا پدر تاریخ شفاهی قزوین و چه تلخ هر استعدادی را به تمسخر خواهد گرفت و نیز خود را کارشناس دخالت در هر امری قلمداد خواهد کرد؛ و حتی شاید خویشتن را شایسته عنوان چهره ماندگار استان قزوین هم بداند.