چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان
کشف 8 کیلوگرم تریاک با دستگيري دو سوداگر در قزوین

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف 8 کیلوگرم تریاک با دستگيري دو سوداگر در قزوین

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 8 کیلو و 550 گرم تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد

seperator
دو سوداگر مرگ در قزوین دستگیر شدند

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

دو سوداگر مرگ در قزوین دستگیر شدند

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف سه کیلو گرم هروئین با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف بیش از 9 کیلوگرم حشیش و دستگیری یک سوداگر مرگ

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر قزوین خبرداد:

کشف بیش از 9 کیلوگرم حشیش و دستگیری یک سوداگر مرگ

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 9 کیلو و 600 گرم موادمخدر از نوع حشیش با دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
هشت کیلوگرم موادمخدر در پوشش خانواده کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

هشت کیلوگرم موادمخدر در پوشش خانواده کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوین از کشف هشت کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در پوشش خانواده در اين استان خبر داد.

seperator
 11 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

11 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 11 کیلوگرم تریاک با دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
 تریلی حامل موادمخدر به مقصد نرسید

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

تریلی حامل موادمخدر به مقصد نرسید

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 10 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک از یک دستگاه تریلی "اسکانیا" و دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
25 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

25 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 25 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف بیش از 6 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف بیش از 6 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوین از کشف 6 کیلو و 300 گرم تریاک با دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف بیش از 6 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف بیش از 6 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 6 کیلو و 880 گرم تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
بیش از 9 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

بیش از 9 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 9 کیلو و 500گرم موادمخدر از نوع تریاک با دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف بیش از 19 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف بیش از 19 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 19 کیلو و 170گرم موادمخدر از نوع تریاک با دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف 4 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف 4 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف چهار کیلوگرم تریاک با دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف 10 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف 10 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوین از کشف 10 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
 20 کیلوگرم موادمخدر در قزوین کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

20 کیلوگرم موادمخدر در قزوین کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 20 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
 2 کيلوگرم تریاک در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين:

2 کيلوگرم تریاک در قزوين کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف دو کیلوگرم تریاک با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
9 کیلوگرم حشیش در قزوین کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر قزوين:

9 کیلوگرم حشیش در قزوین کشف شد

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 9 کیلوگرم حشیش با دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
8کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

️ رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان:

8کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

️ رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 8 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در یک عملیات پلیسی در قزوین خبر داد.

seperator
کشف 7 کيلوگرم انواع مواد مخدر در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان خبرداد:

کشف 7 کيلوگرم انواع مواد مخدر در قزوين

️ رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 6 کیلوگرم تریاک و یک کیلوگرم حشیش با دستگيري دو سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.

seperator
کشف کیسه برنج با 13کيلوگرم تریاک در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان اعلام کرد:

کشف کیسه برنج با 13کيلوگرم تریاک در قزوين

رئیس پليس مبارزه با موادمخدر استان قزوين از کشف 13 کیلوگرم تریاک و دستگيري یک سوداگر مرگ در اين استان خبر داد.