جمعه 7 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دفاتر الکترونیک
فرآیند الکترونیکی شدن دادرسی با جدیت در حال پیگیری است

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری:

فرآیند الکترونیکی شدن دادرسی با جدیت در حال پیگیری است

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین گفت: موضوع مهم فرایند الکترونیکی شدن دادرسی با جدیت در حال پیگیری است.