شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دشمن نمایی
با قالیباف برخورد امنیتی کنید!

در ادامه خط «فرافکنی» و دشمن-نمایی از جناح مقابل؛

با قالیباف برخورد امنیتی کنید!

جالب این که همان جریان سیاسی که به واسطه‌ی نفرت از دولت منتخب مردم در سال ۸۸ علیه کلیت نظام آشوب‌گری کرد، امروز هر نوع انتقاد از جانب منتقدان را مصداق شکستن «وحدت» و مستوجب برخورد امنیتی می داند!