سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دستگیری امور مالی ارشاد
معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد قزوین دستگیر شد

درپی اقدام شایسته دستگاه قضایی دربرخورد با متخلفان؛

معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد قزوین دستگیر شد

درپی اقدام شایسته دستگاه قضایی دربرخورد با متخلفان معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد قزوین دستگیر شد.