دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دختران شناگر
 کسب ۵ مدال رنگارنگ توسط دختران شناگر قزوینی

در مسابقات قهرمان كشور صورت گرفت؛

کسب ۵ مدال رنگارنگ توسط دختران شناگر قزوینی

در مسابقات قهرمان كشور ۵ مدال رنگارنگ توسط دختران شناگر قزوینی به دست آمد.