دو شنبه 30 مرداد 1396
مشاهده کلمات کلیدی : دختران شناگر
 کسب ۵ مدال رنگارنگ توسط دختران شناگر قزوینی

در مسابقات قهرمان كشور صورت گرفت؛

کسب ۵ مدال رنگارنگ توسط دختران شناگر قزوینی

در مسابقات قهرمان كشور ۵ مدال رنگارنگ توسط دختران شناگر قزوینی به دست آمد.