دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : داماد معاون شهردار
ورود ژن‌های خوب به شهرداری/ پای داماد معاون شهردار هم به شهرداری باز شد

گزارش؛

ورود ژن‌های خوب به شهرداری/ پای داماد معاون شهردار هم به شهرداری باز شد

خبرها حاکی از استخدام نیروهای رده پایین است. به کارگیری نیروهای غیرمتخصص در شهرداری باعث بالا گرفتن تب اعتراضات مردم و کارمندان شهرداری شد. آقا زاده‌ها پشت سر یکدیگر برای کار وارد شهرداری می‌شوند و بر کرسی‌های ریاست می‌نشینند.