شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : دادگشتری
آخرین اخبار از دادگاه تجدید نظر ناظم مدرسه معین

اسماعیلی خبر داد:

آخرین اخبار از دادگاه تجدید نظر ناظم مدرسه معین

رئیس دادگستری استان تهران از تشکیل دادگاه تجدیدنظر ناظم مدرسه معین در روز چهارشنبه (14 شهریور ماه) خبر داد.