دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خواص انگشتر
خواص و آداب دعای شرف الشمس

در گفتگویی مطرح شد:

خواص و آداب دعای شرف الشمس

همزمان با روز ۱۹ فروردین ماه مقارن با ۲۱ رجب المرجب، در این گزارش خواص دعای شرف الشمس را بخوانید.