شنبه 4 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خلع سلاح
تصویب ­قطعنامه پیشنهادی ایران درباره خلع سلاح هسته‌ای

با رأی مثبت ۱۱۲ کشور

تصویب ­قطعنامه پیشنهادی ایران درباره خلع سلاح هسته‌ای

قطعنامه پیشنهادی ایران درباره خلع سلاح هسته ای با وجود مخالف آمریکا و همپیمانانش با رای مثبت 112 کشور در کمیته خلع سلاح مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.