دو شنبه 31 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خدیجه ثقفی
شعرهایی که امام خمینی (ره) برای همسرشان سرودند

برشی از تاریخ

شعرهایی که امام خمینی (ره) برای همسرشان سرودند

امام خمینی طبع شعری بالایی داشتند و دیوان اشعار ایشان حکایت از اشعار عرفانی ایشان دارد. در کنار اشعار عارفانه، اشعاری عاشقانه هم از ایشان وجود دارد.