چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : خداشناسی
نشانه‌های عرفانهای کاذب و فرقه‌های انحرافی

گزارش؛

نشانه‌های عرفانهای کاذب و فرقه‌های انحرافی

هر جریان و فرقه انحرافی عرفانی و شبه دینی لازم نیست همه نشانه های زیر را داشته باشد بلکه ممکن است تنها چند نشانه را داشته باشد و همین امر برای بر خطا وانحرافی بودن آن جریان کافی است.