پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حقوق پرستاران
استان قزوین با کمبود پرستار مواجه است

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان:

استان قزوین با کمبود پرستار مواجه است

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قزوین گفت: قوانین مربوط به حقوق پرستاران سال‌ها است که در مجلس تصویب شده اما در عمل اجرایی نشده و بار زیادی را بر دوش پرستاران گذاشته است.