جمعه 30 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : حقوق نمایندگان مجلس
مجموع دریافتی نمایندگان مجلس چقدر است؟

نماینده مردم فساتشریح کرد؛

مجموع دریافتی نمایندگان مجلس چقدر است؟

نماینده مردم فسا مجموع حقوق و دریافتی نمایندگان مجلس را با جزئیات تشریح کرد.