سه شبه 26 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : حسن باقری
خرمشهرهای امروز چگونه آزاد خواهد شد؟

یادداشت؛

خرمشهرهای امروز چگونه آزاد خواهد شد؟

امروز نیازمند سردارانی چون حسن باقری هستیم که بگویند دیگراین نحوه جنگیدن به درد نمی خورد و ما باید جرأت نگاه کردن به میدانهای واقعی جنگ را داشته باشیم .