پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جذب سرمایه گذاری خارجی
تقویت بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی راهکار رونق اقتصاد است

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در قزوین:

تقویت بورس و جذب سرمایه گذاری خارجی راهکار رونق اقتصاد است

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قطع وابستگی از اقتصاد نفتی و رونق تولید و ایجاد اشتغال نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی با حفظ استقلال و توجه به بورس است.