چهار شنبه 30 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : جان دادن
وضعیت مؤمن و کافر در هنگام مرگ چگونه است؟

حقیقت مرگ؛

وضعیت مؤمن و کافر در هنگام مرگ چگونه است؟

مرگ برای مؤمن مانند بهترین بویی است که آن‌را استشمام می‌کند. به خاطر بوی خوشش به خواب می‌رود و همه سختی‌ها و دردها به پایان می‌رسد. اما برای کافر مانند نیش افعی و گزش عقرب یا شدیدتر از آن است.