چهار شنبه 27 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولید روستایی
فعالیت 140 تعاونی روستایی، زنان و تولید در قزوین

رئیس تعاون روستایی استان خبرداد:

فعالیت 140 تعاونی روستایی، زنان و تولید در قزوین

رئیس تعاون روستایی استان بیان کرد: این سازمان دارای ۱۴۰ تعاونی روستایی، کشاورزی، زنان و تولید است که حدود ۶۰ هزار بهره بردار کشاورزی در آن عضو هستند.