دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولید آمونیاک
انحراف تانکر حامل آمونیاک در اتوبان قزوین-کرج

از رخداد یک فاجعه شیمیایی جلوگیری شد؛

انحراف تانکر حامل آمونیاک در اتوبان قزوین-کرج

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان گفت: با اقدام به موقع، از رخداد یک فاجعه شیمیایی در استان جلوگیری شد.