دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تولد زمین
منظور از دحوالارض چیست؟

25 ذی القعده روز دحوالارض؛

منظور از دحوالارض چیست؟

بیست و پنجم ذی القعده، هم زمان با دحوالارض یعنی گسترش یافتن زمین است.