شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تنهایی پرهیاهو
در نمایش «تنهایی‌ پرهیاهو» حیا هست؟!

گزارش؛

در نمایش «تنهایی‌ پرهیاهو» حیا هست؟!

باید دید تا چه میزان شاهد سکوت موجود از سوی رسانه ها و مدیران فرهنگی در قبال عدم پایبندی نمایش ها به اصول و قواعدی اخلاقی و نگاهی حیاورزانه خواهیم بود