شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تفاله برجام
ترامپ تفاله برجام را پاره کرد!

یادداشت؛

ترامپ تفاله برجام را پاره کرد!

حالا جای این سؤال است که آیا می‌توان انکار کرد، امروز که آمریکا خرش از پل گذشته است، برگشته و دارد به ریش ما می‌خندد؟!