جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ترجمه اشتباه
ترجمه‌های‌اشتباه وزارت خارجه سهوی است یا عمدی؟

روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

ترجمه‌های‌اشتباه وزارت خارجه سهوی است یا عمدی؟

ترجمه‌های غلط و مسئله‌دار وزارت خارجه از اسناد خارجی، پس از برجام و پالرمو به CFT نیز سرایت کرده است!