دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تحمیل مذاکرات
نقشه جدید روحانی برای تحمیل مذاکرات به ایران چیست؟

روایت توییتری‌ها از علل گرانی

نقشه جدید روحانی برای تحمیل مذاکرات به ایران چیست؟

گرانی‌های بی‌سابقه از افزایش چندده درصدی و بعضا چندبرابری قیمت در کالاهای مختلف اعم از سکه،خودرو، خوراکی، مسکن و ... موجب شده برخی از توییتری‌ها این اقدامات را برنامه‌ریزی شده برای تحمیل مذاکرات بدانند.