چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تجربه ملی
کی قرار است برای برجام به عنوان یک تجربه ملی و تاریخی برنامه سازی کنیم؟/ آیا صدا و سیما دوباره قرار است افکار عمومی را در انتظار گشایش برجام در تعلیق قرار بدهد؟

رسانه ملی و برنامه سازی برای کدام برجام؟!

کی قرار است برای برجام به عنوان یک تجربه ملی و تاریخی برنامه سازی کنیم؟/ آیا صدا و سیما دوباره قرار است افکار عمومی را در انتظار گشایش برجام در تعلیق قرار بدهد؟

رسانه ملی در این بزنگاه خاص تاریخی برای تبیین موضوع برجام باید دست به کار شود. چراکه در این شرایط یادآوری وعده‌های دولتمردان و در عوض رفتار متقابل آمریکایی ها می تواند در فضاسازی برای اینکه ملت ایران راه درست را بهتر بیابد امری حیاتی است.