چهار شنبه 30 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تامین اجتماعی قزوین
صرف 3.5 میلیارد تومان برای ارتقاء هتلینگ بیمارستان رازی قزوین

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اعلام کرد:

صرف 3.5 میلیارد تومان برای ارتقاء هتلینگ بیمارستان رازی قزوین

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین گفت: در زمینه ارتقاء خدمات هتلینگ و امکانات رفاهی برای بیماران و مراجعان بیمارستان رازی قزوین، حدود 3 و نیم میلیارد تومان هزینه شده است.