چهار شنبه 26 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : تاریخ مصرف گذشته
۱۲هزار تن روغن پالم «تاریخ مصرف گذشته» وارد کشور شد

گزارش ها حاکی است:

۱۲هزار تن روغن پالم «تاریخ مصرف گذشته» وارد کشور شد

سال گذشته ۱۲ هزار تن روغن پالم تاریخ مصرف گذشته وارد کشور شده است.