سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیهوشی
ماجرای بیهوش نکردن بیماران چیست؟

بعد از افزایش کم تعرفه بیهوشی؛

ماجرای بیهوش نکردن بیماران چیست؟

متخصصین بیهوشی به خاطر تبعیض و بی عدالتی که در تعیین تعرفه ها متوجه رشته آنها شده است، تصمیم گرفته اند از بیهوشی برخی جراحی ها خودداری کنند و تبعات آن را متوجه وزارت بهداشت می دانند.