چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیماری "زنگ زرد" گندم
عدم کنترل بیماری "زنگ زرد" گندم تا 73 درصد خسارت درپی دارد

محقق موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در قزوین:

عدم کنترل بیماری "زنگ زرد" گندم تا 73 درصد خسارت درپی دارد

محقق موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: بیماری "زنگ زرد" گندم در گندم زارها باعث بروز آسیب‌های جدی به این محصول می‌شود و در صورت عدم کنترل بیماری تا 73 درصد خسارت روی رقم حساس می‌تواند داشته باشد.