دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بیمارستان «شفا» شهرستان تاکستان
چنگک کشاورزی از بدن مرد تاکستانی خارج شد

در بیمارستان «شفا» شهرستان تاکستان؛

چنگک کشاورزی از بدن مرد تاکستانی خارج شد

مرد تاکستانی با ورود دو شاخه از چنگک کشاورزی در قسمت هموروس و اسکاپولای دست چپ، دچار آسیب جدی شده بود.