شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برنامه 5 ساله دوم شهرداری
برنامه دوم ۵ ساله شهرداری قزوین پذیرفته نشد

در شورای شهر؛

برنامه دوم ۵ ساله شهرداری قزوین پذیرفته نشد

برنامه دوم ۵ ساله شهرداری قزوین به دلیل عدم پرداختن به جزئیات و مشخص نبودن وضع موجود توسط اعضای شورای شهر پذیرفته نشد.