دو شنبه 1 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : برداشت فندق
استان قزوین مقام دوم تولید فندق در کشور را دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

استان قزوین مقام دوم تولید فندق در کشور را دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین بیان کرد: منطقه الموت بویژه بخش الموت غربی از مناطق مستعد در تولیدمحصول فندق استان قزوین است که با این میزان تولید، استان قزوین توانسته مقام دوم را در کشور به خود اختصاص دهد.